Sklep internetowy LOYLY’S jest prowadzony pod adresem https://loylys.pl przez LOYLY’S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23/2, 02-366 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr KRS: 0000925319. NIP: 7011054084, REGON: 52013137200000.

§ 1
DEFINICJE
 1. Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta LOYLY’S dostępne pod numerem telefonu +48 881 772 223.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, kontaktuje się z Biurem Obsługi Klienta lub dokonuje zakupu produktów lub usług LOYLY’S. Kiedy w Regulaminie odnosimy się do „Ciebie” lub mówimy o „Tobie” rozumiemy przez to konkretnego Klienta, który zapoznaje się z Regulaminem.
 3. Konto Klienta – Twoje konto w Sklepie Internetowym, które pozwala Ci na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz usług. Aby zalogować się do Konta Klienta musisz wprowadzić login i hasło Klienta, które nadajesz przy rejestracji Sklepie Internetowym.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z LOYLY’S czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
 5. LOYLY’S – LOYLY’S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23/2, 02-366 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000925319. NIP: 7011054084, REGON: 52013137200000, kapitał zakładowy 5.000 PLN.
 6. Sklep Internetowy – serwis internetowy przeznaczony do sprzedaży Produktów i świadczenia usług przez LOYLY’S. LOYLY’S prowadzi Sklep Internetowy pod adresem internetowym https://loylys.pl.
 7. Produkt – rzecz z oferty Sklepu Internetowego LOYLY’S.
 8. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego LOYLY’S, który stanowi niniejszy dokument.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa, którą zawierasz z LOYLY’S z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa dotyczy sprzedaży przez LOYLY’S Produktów. Regulamin jest częścią Umowy Sprzedaży.
 10. Usługa Dodatkowa – usługa „Unikatowy Pierścionek”, naprawa biżuterii, polerowanie biżuterii, zmiana rozmiaru lub inne usługi świadczone przez LOYLY’S nieopisane wprost w tym Regulaminie.
 11. Zamówienie – wypełniony przez Ciebie formularz w Sklepie Internetowym, który określa w szczególności: a) Produkt, który zamierzasz nabyć; b) Twoje dane niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży; c) dane dotyczące wybranej metody płatności; d) dane dotyczące sposobu dostawy. Zamówienie może być złożone również w formie ustnej przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta przy podaniu danych, o których mowa powyżej.
§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez LOYLY’S Produktów oraz świadczenia usług za pomocą funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz Biura Obsługi Klienta.
 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień przysługujących konsumentom na podstawie przepisów prawa.
§ 3
REJESTRACJA KONTA KLIENTA
 1. Aby zarejestrować Konto Klienta kliknij przycisk „Konto” (lub analogiczny) w Sklepie Internetowym i zastosuj się do wskazanych tam instrukcji. Wypełnij formularz rejestracji oraz aktywuj Konto Klienta. Aby aktywować Konto Klienta skorzystaj z linku aktywacyjnego, który wyślemy na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Po rejestracji Konta Klienta uzyskasz dostęp do niego. Za pomocą Konta Klienta możesz składać zamówienia w Sklepie Internetowym, wprowadzać adresy, na które mają być realizowane dostawy Produktów w ramach realizacji Zamówienia, korzystać z opcji „Lista życzeń”. Dzięki niemu posiadasz również dostęp do historii Twoich zamówień. Za pośrednictwem Konta Klienta możesz modyfikować lub usuwać swoje dane osobowe.
 3. LOYLY’S świadczy na Twoją rzecz usługę prowadzenia Konta Klienta bezpłatnie. Umowa zawierana jest w momencie aktywowania przez Ciebie Konta Klienta. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Bez podawania przyczyny, możesz w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres: sklep@loylys.pl. Gdy LOYLY’S jest w trakcie realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą jego realizacji. Twoje dane zostaną wówczas usunięte.
 4. Konto Klienta należy wyłącznie do Ciebie. Nie udostępniaj go innym osobom. Przechowuj adres e-mail i hasło do Twojego Konta Klienta w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych do nich.
§ 4
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienie możesz złożyć zarówno posiadając Konto Klienta, jak również bez jego zakładania.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać cały czas, zaś w Biurze Obsługi Klienta w godzinach otwarcia biurach podanych w Sklepie Internetowym.
 3. Aby złożyć Zamówienie wybierz opcje Produktu, jeśli są dostępne, dodaj Produkt do koszyka i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w Sklepie Internetowym, po czym kliknij przycisk składania zamówienia. Zamówienie możesz złożyć również przez Biuro Obsługi Klienta.
 4. Przed złożeniem Zamówienia masz obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Masz możliwość pobrania i wydrukowania Regulaminu, jeśli wolisz zapoznać się z nim w formie papierowej.
 5. Twoje Zamówienie jest skutecznie złożone w momencie uznania rachunku bankowego LOYLY’S. Właśnie wtedy następuje zawarcie Umowy Sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy Sprzedaży wystawiamy dokumenty księgowy, który doręczymy Ci drogą elektroniczną na co wyrażasz zgodę poprzez złożenie zamówienia. Możesz jednak otrzymać dokument księgowy w formie papierowej, jeśli poinformujesz nas o tym przy składaniu Zamówienia.
 7. Gdybyśmy po zawarciu Umowy Sprzedaży okazało się, że nie jesteśmy w stanie zrealizować Twojego Zamówienia, np. z powodu braku materiałów niezbędnych do wytworzenia Produktu lub z innego powodu, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia sposobu realizacji Zamówienia, zmiany przedmiotu Zamówienia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
§ 5
PŁATNOŚCI
 1. Ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym zawierają podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w Polsce oraz są podane w polskich złotych.
 2. Możesz wybrać dowolny sposób płatności spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym.
 3. Zapłata kwoty podanej jako cena danego Produktu, kosztów przesyłki oraz innych kosztów następuje przy składaniu Zamówienia.
 4. Pamiętaj, że LOYLY’S nie obsługuje procesu płatności. Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców płatności. Zapewniamy Cię jednak, że korzystamy z profesjonalnych podmiotów, które działają zgodnie z prawem. Dane dostawców płatności oraz warunki świadczonych przez nich usług podane są na stronach internetowych dostawców płatności, do których zostaniesz przekierowany po wyborze danej formy płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest w szczególności Blue Media S.A.
 5. Dostępne metody płatności kartami płatniczymi to:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
§ 6
DOSTAWA
 1. Możesz wybrać dowolny sposób dostawy spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firm zewnętrznych świadczących usługi kurierskie. Zapewniamy Cię, że korzystamy z profesjonalnych podmiotów, które działają zgodnie z prawem. Obecnie dostępna jest dostawa wybranym kurierem oraz za pośrednictwem paczkomatów InPost sp. z o.o.
 2. Do ceny zamówionych przez Ciebie Produktów doliczany jest koszt dostawy (o ile dostawa nie jest bezpłatna), który zależy od sposobu i miejsca dostawy. W Polsce, wszystkie zakupione Produkty objęte są bezpłatną dostawą.
 3. Aktualne koszty dostawy poza terytorium Polski podane są w Sklepie Internetowym przy wyborze sposobu i adresu dostawy.
 4. Pamiętaj, że wszystkie nasze Produkty wykonywane są ręcznie na Twoje zamówienie. Dlatego czas realizacji zamówienia podany jest w Sklepie Internetowym przy danym Produkcie.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego LOYLY’S.
 6. Zamówienia realizowane są co do zasady na terytorium Polski, krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Wielkiej Brytanii. Jeśli chcesz zrealizować zamówienie poza wskazanym obszarem, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta w celu uzgodnienia, czy jest to możliwe i na jakich warunkach.
 7. W przypadku eksportu towarów poza terytorium Polski mogą wystąpić opłaty celne, o których poinformujemy Cię przy składaniu zamówienia.
 8. Pamiętaj, aby przed odbiorem przesyłki z Produktem zbadać, czy opakowanie, w którym znajduje się Produkt nie jest uszkodzone. Gdyby tak było, poproś o sporządzenie odpowiedniego protokołu, odmów odebrania przesyłki i skontaktuj się z nami.
§ 7
USŁUGA „PROSTY WYBÓR
 1. Aby skorzystać z usługi „Prosty Wybór” użyj przycisku „Zamów darmową replikę” w Sklepie Internetowym, a następnie dodaj ją do koszyka i zamów.
 2. Za każdy wybrany Produkt w Sklepie Internetowym w ramach usługi ”Prosty Wybór” LOYLY’S pobiera kaucję zwrotną w wysokości 150 PLN. Możesz zamówić do 3 replik Produktów w ramach jednego Zamówienia.
 3. Po otrzymaniu Produktów zamówionych w ramach usługi „Prosty Wybór” jesteś zobowiązany do ich zwrotu LOYLY’S w terminie 3 dni od dnia dostawy Produktów do Ciebie.
 4. W przypadku braku zwrotu Produktów zamówionych w ramach usługi „Prosty Wybór” w terminie, o którym mowa powyżej, LOYLY’S jest uprawniony do zatrzymania kaucji zwrotnej wpłaconej przez Ciebie.
§ 8
USŁUGI DODATKOWE

Aby skorzystać z Usługi Dodatkowej skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta LOYLY’S telefonicznie pod numer telefonu +48 881 772 223, bądź drogą poczty elektronicznej pod adres e-mail sklep@loylys.pl i zapoznaj się z regulaminem świadczenia tej usługi.

§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY
 1. Możesz odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówionych Produktów. Pamiętaj jednak, że nie podlegają zwrotowi te produkty, które stworzyliśmy według Twojej specyfikacji, wzoru lub projektu lub w których wprowadzaliśmy modyfikacje na Twoje specjalne zamówienie.
 2. Jeżeli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, poinformuj o tym LOYLY’S w wyżej wskazanym terminie wysyłając takie powiadomienie na adres e-mail sklep@loylys.pl lub w formie papierowej na adres LOYLY’S. Możesz skorzystać z wzoru dostępnego tutaj linkiem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży otrzymasz zwrot ceny Produktu. Jeżeli jesteś Konsumentem i odstępujesz od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostawy Produktu, będzie Ci przysługiwać również zwrot ewentualnych kosztów dostawy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jesteś zobowiązany do niezwłocznego (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez LOYLY’S) zwrotu Produktów nabytych w ramach Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. LOYLY’S dokona zwrotu zapłaconej przez Ciebie ceny (w tym kosztów dostarczenia Produktów oraz ich zwrotu) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktów nabytych przez Ciebie w ramach Umowy Sprzedaży.
 6. LOYLY’S zwróci Ci zapłaconą cenę (oraz koszt dostawy Produktów oraz ich zwrotu - w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni) korzystając z w takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś/aś, chyba że wyrazisz zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązać się z poniesieniem innych dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli złożysz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim LOYLY’S przyjmie Zamówienie do realizacji, oferta złożona przez Ciebie przestaje wiązać.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, który zakupiłeś w ramach tejże Umowy Sprzedaży, w wyniku korzystania z Produktu, które wykracza poza sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności. Zwracany Produkt nie może być uszkodzony.
§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU / RĘKOJMIA / REKLAMACJE
 1. LOYLY’S ponosi odpowiedzialność w zakresie, o którym mowa w art. 556 KC, tj. za wady fizyczne i prawne Produktu, wobec Klientów będących Konsumentami.
 2. Na podstawie art. 558 § 1 KC odpowiedzialność LOYLY’S z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu wobec Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, możesz:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych dla Ciebie niedogodności wymienimy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony albo jeżeli nie wywiązaliśmy się ze swojego obowiązku w tym zakresie. W tym przypadku, masz prawo wybrać, czy chcesz, abyśmy usunęli wadę, czy abyśmy wymienili Produkt na wolny od wad, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w ten sposób byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
  • żądać wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Mamy obowiązek wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności. Możemy jednak odmówić wykonania Twojego życzenia, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Oczywiście to my ponosimy koszty naprawy lub wymiany Produktu.
 1. LOYLY’S ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania go Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Postaramy się rozpatrzeć Twoją reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Niezwłocznie poinformujemy Cię również o sposobie załatwienia Twojej reklamacji.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres e-mail sklep@loylys.pl, telefonicznie pod numer telefonu +48 881 772 223 lub pisemnie na adres LOYLY’S.
 4. Jeżeli Twoja reklamacja jest uzasadniona, koszty przesyłki wadliwego Produktu ponosimy my.
§ 11
DANE OSOBOWE
 1. LOYLY’S przetwarza Twoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych Klientów jest LOYLY’S.
 2. LOYLY’S przetwarza Twoje dane osobowe w celu: rejestracji Konta Klienta, realizacji Twojego Zamówienia, świadczenia na Twoją rzecz usług opisanych w Regulaminie, realizacji Twoich praw, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w celach analitycznych, statystycznych,uzyskania opinii na temat poziomu satysfakcji Klientów z usług świadczonych przez LOYLY’S, a także prowadzenia profilów w mediach społecznościowych.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
 4. Masz prawo dostępu do treści Twoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, złożenia sprzeciwu, wycofania zgody na przetwarzanie danych, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji poszczególnych celów.
 5. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies czyli pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu m.in. do statystycznej analizy ruchu w Sklepie Internetowym i dopasowania Sklepu Internetowego do Twoich indywidualnych preferencji.  Zmian w zakresie ustawień plików cookies możesz dokonać w przeglądarce internetowej.
 6. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
§ 12
PROMOCJE

LOYLY’S może prowadzić okresowe akcje promocyjne dotyczące Produktów i usług. Warunki akcji promocyjnej określa odrębny regulamin akcji. Akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu akcji promocyjnej.

§ 13
NEWSLETTER
 1. Możesz zapisać się do Newslettera LOYLY’S wpisując swój adres e-mail w przeznaczonym do tego polu w Sklepie Internetowym.
 2. Zawarcie umowy świadczenia usługi Newslettera nastąpi z chwila, gdy potwierdzisz jego subskrypcję w Sklepie Internetowym.
 3. Newsletter będziemy przesyłać na podany przez Ciebie e-mail.
 4. Newsletter będzie zawierał następujące informacje: jego temat, informację handlową, nasze dane oraz informację o możliwości rezygnacji z usługi Newslettera.
 5. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z Newsletter’a klikając w link, który będzie znajdował się w wiadomości e-mail z Newsletterem. Możesz również zrezygnować przesyłając swoją rezygnację na adres e-mail sklep@loylys.pl.
§ 14
ZASTRZEŻENIA
 1. Przy złożeniu Zamówienia musisz podać Twoje dane w sposób staranny oraz ponosisz odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub bezprawnych danych.
 2. Korzystając ze Sklepu Internetowego masz obowiązek przestrzegać przepisów prawa. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które nie są zgodne z tymi przepisami.
 3. Pamiętaj, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem bezprawnego działania osób trzecich, które mogą próbować uzyskać w ten sposób bezprawną korzyść. W tym celu zaleca się: korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroniących przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów. LOYLY’S nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania osób trzecich.
§ 15
DANE KONTAKTOWE LOYLY’S

Nasze dane kontaktowe to:

  • Telefon +48 881 772 223
  • E-mail sklep@loylys.pl
  • Adres do korespondencji: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23/2, 02-366 Warszawa
§ 16
OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 1. Produkty i ich opakowania używaj wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Pamiętaj, że Produkty, w tym biżuteria oraz opakowania Produktów, jeżeli nie są używane zgodnie z ich przeznaczeniem, mogą stwarzać zagrożenie, w szczególności dla małych dzieci, osób starszych i zwierząt. Drobne przedmioty oraz opakowania należy trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć zadławienia lub uduszenia. Pamiętaj ponadto, że Produkty są delikatne.
 3. Niewłaściwe używanie Produktu, samodzielna próba jego czyszczenia lub naprawy mogą spowodować uszkodzenie Produktu, w szczególności wypadnięcie umieszczonych w nim kamieni szlachetnych.
 4. LOYLY’S nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną poprzez używanie Produktów lub ich opakowań niezgodnie z przeznaczeniem, chyba że LOYLY’S ponosi winę umyślną lub co innego wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.
§ 17
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

LOYLY’S oraz inne podmioty uprawnione posiadają wyłączne prawa do wszelkich treści dostępnych w Sklepie Internetowym, w tym znaku LOYLY’S, wzorów Produktów, zdjęć i tekstów. Jeśli chcesz w jakikolwiek sposób wykorzystać materiały, do których prawa przysługują LOYLY’S musisz uzyskać naszą zgodę.

§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Mamy prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku poinformujemy Klientów, którzy założyli Konto Klienta drogą elektroniczną. Jeżeli nie wyrazisz sprzeciwu wobec brzmienia nowego Regulaminu w terminie 7 dni od daty, kiedy poinformowaliśmy Cię o zmianie Regulaminu, uznamy, że go akceptujesz i jest on dla Ciebie wiążący. W przypadku zaś zgłoszenia sprzeciwu, będziemy musieli usunąć założone przez Ciebie Konto Klienta. Co ważne, wprowadzane zmiany nie mogą ograniczać uprawnień związanych z Zamówieniami złożonymi przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 2. Regulamin sporządziliśmy z najwyższą starannością na podstawie przepisów polskiego prawa. Gdyby jednak okazało się, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony praw konsumentów, wówczas takie postanowienie Regulaminu nie jest dla Ciebie wiążące. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Ciebie na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. O ile co innego nie wynika z Regulaminu, w odniesieniu do podmiotów, które nie są konsumentami, odpowiedzialność LOYLY’S jest wyłączona w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Oznacza to, że wobec podmiotów, które nie są Konsumentami LOYLY’S ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej oraz jedynie w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
 4. Wszelkie spory związane ze Sklepem Internetowym będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Warszawie. Postanowienie to nie obowiązuje Cię, jeżeli jesteś Konsumentem.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpoznawania sporów według procedur dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 1. Jeśli jesteś Konsumentem, możesz również skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), dostępnego jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

 

Regulamin został opublikowany w dniu 4 października 2022 roku.